Årsrapport 2012

Kort om foreningen og dens formål:

Et nytt år har gått og det er på tide å gjøre opp status for 2012. Først og fremst ønsker vi å rette en stor takk til alle våre medlemmer. Medlemskontingenten er fremdeles en av våre viktigste inntektskilder, og gjennom ditt medlemskap hjelper du arbeidet vårt for dyr i nød. Vi håper du fremdeles ønsker å støtte vårt viktige arbeid og ber deg om å ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta mer aktivt i vårt frivillige arbeide.

Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus (DOOA) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DOOA arbeider etter DNs vedtekter og etiske plattform. I følge vedtektenes § 3, er formålet for DN og lokalavdelingene følgende:

 • Forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr, også i forhold som ikke omfattes av gjeldende dyrevernlovgivning
 • Fremme respekt og human adferd overfor dyr og human behandling av tamme og ville dyr
 • Yte praktisk hjelp til dyr i nød
 • Arbeide for økt forståelse for dyrs velferd og naturlig behov blant barn, ungdom og voksne
 • Støtte tiltak som fører til at dyr kan leve best mulig i samsvar med sin naturlige adferd og biologiske behov
 • Spre kunnskap om dyrevern og søke å påvirke holdninger som vedrører dyrs behov, velferd og rettigheter
 • Arbeide for økt forståelse for at dyr har rettigheter som levende vesener, hvilket blant annet innebærer at de ikke må benyttes i dyreforsøk
 • Arbeide for at sentrale og lokale politiske og administrative myndigheter skal ta økt praktisk og økonomisk ansvar for dyrenes velferd

 Styret og administrasjonen:

Styret velges hvert år på årsmøtet i foreningen og styret for året 2012/2013 har bestått av:

 • Leder: Karen Andersson
 • Nestleder: Hege Johansen
 • Styremedlemmer: Helene Flister, Marie Juell, Arne Neegaard, Tove Røss, Jørn Yngve Sørum
 • Varamedlemmer: Jon Erik Modahl, Silje Ersland, Anne Westen
 • Sekretær: Helene Flister
 • Kasserer: Karen Andersson
 • Regnskapsfører: Alpa Økonomi AS
 • Revisor: Wilhelm Forland

 Styret har i 2012 gjennomført syv styremøter. Samarbeidet har vært godt og alle medlemmene har bidratt til å få gjennomført små og store oppgaver til det beste for dyrene.

 Økonomi og frivillig innsats:

Foreningens økonomi er akseptabel og vi står hardt på hver eneste dag for å spare der det er mulig, og for å oppnå best mulige rabatter på nødvendige innkjøp. Vi har faste rabatter på veterinærtjenester, fôr og andre viktige innkjøp. Noe vi setter umåtelig stor pris på er alle donasjoner vi har mottatt i form av fôr og utstyr som vi får fra katteklubber, veterinærer, dyrebutikker, grossister/detaljister og privatpersoner. En annen inntektskilde er Grasrotandelen, denne har vist seg å gi oss fantastisk støtte og i 2012 brakte den inn over kr. 500.000! Hvis du som spiller via Norsk Tipping ennå ikke har valgt mottaker av din Grasrotandel, håper vi du ønsker å gi din støtte til oss, søk da opp vårt organisasjonsnr. 983 549 438 på nettsidene til Norsk Tipping. Vi har nå også fått SMS-tjeneste, etablert for lokalavdelingene av Dyrebeskyttelsen Norge. Her kan du donere kr. 100 direkte til oss via mobilregningen din ved å sende en SMS til nr. 2160 med tekst DOOA.

Den enestående innsatsen fra våre mange frivillige hjelpere er noe vi er helt avhengige av og som vi setter umåtelig pris på. Hver eneste dag året rundt; hverdager, høytider og ferier, både morgen, dag, kveld og natt er frivillige tilgjengelige for at dyrene skal få den hjelpen og det tilsynet de trenger. Våre frivillige kan fortelle om frustrasjoner, gråt men også om mye glede og latter! Vi har rundt 80-90 frivillige som er aktive daglig eller ukentlig, i tillegg til 20-30 personer som trår til ved behov og når de har anledning. I tillegg kommer alle fosterfamilier som åpner hjemmene sine midlertidig for dyr som ikke får plass på Hjelpesenteret. Tusen takk til alle som bidrar med smått og stort. Dere er ryggraden i foreningen vår og uten dere hadde vi ikke eksistert!

På den administrative siden har det på Hjelpesenterets hovedtelefon blitt besvart tusenvis av samtaler. I tillegg kommer flere tusen henvendelser direkte på mobiltelefon, e-post og via vår facebook-side. Foreningen har nå totalt ca 3.000 medlemmer, fordelt på hovedmedlemmer (inkl. avtalegiro), ungdom/student og barn.

Praktisk dyrevern i tekst og tall:

I henhold til DNs vedtekter er praktisk dyrevern hovedprioriteten til lokalavdelingene. Året 2012 har som vanlig vært preget av høy aktivitet. Vi har mottatt tusenvis av henvendelser om hjemløse, vanskjøttede og mishandlede dyr i distriktet. Som dyrevernforening mener vi at altfor mange katter og kaniner fødes inn i en nådeløs tilværelse utendørs, og antall dyr som trenger vår hjelp fra andre dyrearter fortsetter dessverre å øke. Vi får god hjelp av våkne og omsorgsfulle mennesker i lokalsamfunnet som har varslet om dyr som trenger hjelp.

Totalt antall dyr som mottok vår hjelp i 2012 er:
Dyreart: Omplassert: Avlivet/død pga sykdom: Avlivet direkte hos veterinær Inne pr 31.12 Totalt 2012
Katter

165

10

217

60

452

Kaniner

45

11

2

29

87

Marsvin

1

1

 

4

6

Hunder

 

 

 

1

1

Hamster

2

 

1

 

3

Høne

 

1

 

 

1

Fugler

 

 

 

6

6

Chinchilla

 

 

 

5

5

Deguser

 

 

 

1

1

Totalt        

562

 I tillegg har vi også i 2012 tatt hånd om syke, skadede og morløse pinnsvin. 35 pinnsvin trengte vår hjelp og alle har blitt friske og satt ut igjen i naturen på trygge steder. Slår vi sammen alle disse tallene er det totalt 596 dyr som har mottatt hjelp i 2012. Et tall som er inkludert i våre statistikker for første gang er da dyr som er kommet direkte til veterinær i en slik tilstand at dyret måtte avlives av hensynet til individets beste, uten å ha vært innom oss. Det er mange grunner til en slik avgjørelse, det kan være fordi dyret er forvillet, hardt skadet eller er alvorlig/uhelbredelig sykt. Avliving skjer alltid etter veterinærs vurdering. Disse dyrene har ikke vært registrert i DOOAs system før avliving har skjedd, og har derfor ikke blitt talt med tidligere år.

De av dere som var på årsmøtet for ett år siden husker en gruppe som kaller seg «DOOA kattenes venner» (DKV). Denne gruppen stilte spørsmål ved foreningens rutiner rundt håndtering og avliving av dyr. Styret forklarte årsmøtet hvordan praksisen var og etter en diskusjon ble årsmøtet enige om at tallene for dyr innlevert direkte til veterinær og avlivet der etter veterinærens evaluering, skal inkluderes i årsrapporten fra og med i år. Etter at DKV gikk til sak mot DOOA inngikk vi i august 2012 et rettsforlik for å unngå ytterligere tap av tid og penger. Som følge av rettsforliket ble vi bedt om å ta inn følgende tekst i årsrapporten: «Partene ble i rettsmekling den 23. august 2012 enige om å oppheve eksklusjonene av Kristin Amundsen Schaug-Pettersen, Petter Hogne Schaug-Pettersen, Nina Dahl, Arild Eriksen Nerdrum og Janne Kristiansen, og at de samtidig meldte seg ut av foreningen med umiddelbar virkning.» Styret anser seg nå ferdig med denne saken og vil i 2013 fortsette å arbeide for at flere dyr vil finne nye, gode hjem.

Vi har i 2012 som tidligere år hatt stor nytte av våre mange og flotte fosterhjem. I tillegg til viktigheten av å kunne tilby de nyankomne kattene fosterhjemsplass er det spesielt verdifullt for alle andre dyrearter enn katter da vi per i dag ikke har et eget hjelpesenter til disse. Vi har gjennomført vår årlige kastrerings- og id-merkingskampanje i samarbeid med veterinærere i vårt distrikt for å få ned antall dyrefødsler. Kampanjen ble gjennomført i november/desember.

Vår fangst- og innhentingsgruppe opphørte i 2011, og vi er mer enn noen gang avhengig av innsats fra publikum for å kunne hjelpe. Vi har gjennomført stand på en katteutstilling, hvor vi får delta uten kostnad. I mai hadde vi med en katt som LIRAK har fjernadoptert og de laget stor blest om fjernadopsjonsprogrammet vårt. Vi var også med på Kalde Poter, hvor tattovører fra Memento Tattoo i Oslo og Redneck-Tattoo på Lillehammer jobbet gratis for å skaffe penger til dyrene våre. Dette arrangementet innbrakte kr. 46.800, takk! Grunnet kapasitetsproblemer er det ikke alltid enkelt å få tid til markeringer, så skulle noen av våre medlemmer der ute være veldig engasjert i direkte aksjoner, som å stå på stands og lignende, ta da kontakt ettersom vi per i dag ikke har noen som er ansvarlig for dette.

Juridisk arbeid, anmeldelser til dyrevernnemnd og/eller politi:

Vi har også i 2012 anmeldt mishandling- og neglekt-saker til politi og dyrevernnemnd, men opplever stor frustrasjon over at dyremishandling blir til de grader nedprioritert av det offentlige. Dog har vi hatt god dialog med dyrevernnemder flere steder i distriktet.

Politisk arbeid:

DOOA har kommunisert med lokalpolitiske instanser som tidligere år, men kan gjerne trenge at flere trår til og bidrar med dette viktige arbeidet, da det ikke alltid er enkelt å få til på dagtid da de fleste av oss har full jobb. Meld fra til oss dersom dette er et arbeid du har anledning til å bidra med!

Mediedekning og markedsføring:

Det har i 2012 også vært stor interesser for DOOA i mediene. Vi har figurert både i riksdekkende og lokale medier. På markedsføringssiden selger vi reklameartikler med korte budskap eller bare med vår nettadresse/navn. Vår kalender fortsetter å selge veldig bra og vi vil fortsette å produsere disse framover. Kalenderne inneholder bilder av dyr med en historie bak; dyr som har vært i vår forvaring og fått hjelp til bedre liv. Inntektene fra salg av reklameartikler er et kjærkomment tilskudd til vår økonomi, men vel så viktig er det å få spredd vårt budskap og få folk interessert i arbeidet vi gjør. Siden vi jobber med fornyelse av våre nettsider, vil vi samtidig fornye våre reklameartikler. Vi håper da å kunne lansere disse i løpet av første halvår 2013.

Vi holder i disse dager på med fornyelse av våre internettsider, dooa.no, da nåværende sider er utdatert på den tekniske siden og tunge å vedlikeholde. Vi håper å kunne lansere den nye siden i løpet av våren 2013! Vår side på facebook har nå over 11.500 følgere og vi vil satse ennå sterkere framover på denne formen for kommunikasjon utad. Vår adresse på facebook er www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus, følg oss gjerne der du også!

Barne- og ungdomsarbeid:

Vi sendte ut ca. 4.000 av våre populære refleksvester i 2012. Disse deler vi ut gratis til barnehager i vårt distrikt og på vestene er vår logo samt teksten «Dyrevenn i farta!». Vi håper vestene både vil gjøre at barn beveger seg tryggere når de er ute, samt at vestene vil inspirere ansatte og foreldre til å snakke mer om dyr og dyrevern med sine små. Vi kommer til å gjøre det samme i 2013, da dette tiltaket er svært etterspurt.

Annet:

Vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre en innsats for dyr i nød til å bli aktive i foreningen! Kontakt oss gjerne på telefon 23 13 45 45, send en e-post til post@dooa.no, besøk oss på facebook eller dooa.no. Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til alle som bidrar til organisasjonen, enten det er via frivillig innsats eller økonomiske bidrag. Vi setter pris på alt dere gjør, enten det er smått eller stort. Dere er uvurderlige for oss, og det er til stor inspirasjon at vi har så mange flinke og snille mennesker som ønsker å bidra. Takk for i fjor!

Oslo, februar 2013

Dyrebeskyttelsen Norge avd Oslo og Akershus

Styret

Personvern og cookies