Årsrapport 2011

Kort om foreningen og dens formål:

Kjære medlem.Et nytt år har gått og det er på tide å gjøre opp status for 2011. Først og fremst ønsker vi å rette en stor takk til alle våre medlemmer. Gjennom deres medlemskap hjelper dere arbeidet vårt for dyr i nød og medlemskontingenten er fremdeles en av våre viktigste inntektskilder. Vi håper du fremdeles ønsker å støtte vårt viktige arbeid og ber deg om å ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta mer aktivt i vårt frivillige arbeide. Dyrebeskyttelsen Norge avd Oslo og Akershus (DOOA) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DOOA arbeider etter DNs vedtekter og etiske plattform. Iflg. vedtektenes § 2, er formålet for DN og lokalavdelingene «å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd». Rettighetslisten ihht. vedtektene er som følger:

 • Rett til liv, så lenge det er i dyrets egen interesse.
 • Rett til å kunne bevege se fritt og utfolde seg i det miljøet som er naturlig for arten, ihht. sine artsspesifikke behov. Dyr som er gjort avhengig av mennesker har rett til å få sine endrede, men artsspesifikke behov dekket.
 • Rett til å ikke bli påført smerte og lidelse, verken fysisk eller psykisk, annet enn når dette gjøres av hensyn til dyret selv.
 • Rett til en juridisk status som levende vesener med en verdi i seg selv, og ikke bli definert som en ting eller eiendom.

Styrets oppbygging og administrasjon:

Styret velges hvert år på årsmøtet i foreningen og styret for året 2011/2012 har bestått av:

 • Leder: Karen Andersson
 • Nestleder: Hege Johansen
 • Styremedlemmer: Helene Flister, Jørn Yngve Sørum, Arne Neegaard, Tove Røss, Kari Berdalen (suspendert), og Jon Erik Modahl rykket opp.
 • Varamedlemmer: Silje Ersland, Kristian Skeie (trakk seg).
 • Sekretær: Helene Flister
 • Kasserer: Kari Berdalen/Karen Andersson
 • Regnskapsfører: Alpa Økonomi AS
 • Revisor: Wilhelm Forland

2011 har dessverre vært et noe turbulent år og styret har gjennomført ni styremøter. Vi oppfordrer medlemmene til å stille på årsmøtet for en ordentlig gjennomgang av året som gikk og få svar på ev. spørsmål dere måtte ha.

På den administrative siden mottar vi tusenvis av henvendelser hvert år, både via telefon og e-post. Foreningens internettsider, dooa.no, trenger fornying og blir ikke like ofte oppdatert som tidligere, da denne siden er gammeldags og tungvindt. Vi har derimot en side på Facebook som blir oppdatert kontinuerlig og i skrivende stund har vi i underkant av 5.000 «følgere» der. For dere som er på Facebook og ikke har funnet siden vår, kan dere søke opp www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus og følge våre aktiviteter der.

Økonomi og frivillig innsats:

Foreningens økonomi er akseptabel og vi står hardt på hver eneste dag for å spare der det er mulighet til det og for å oppnå best mulige rabatter på nødvendige innkjøp. Vi har rabatterte priser på veterinærtjenester, fôr og andre viktige innkjøp til vår drift, i tillegg til at vi mottar mange donasjoner i form av fôr og utstyr fra katteklubber, veterinærer, dyrebutikker, grossister/detaljister og privatpersoner, noe vi setter umåtelig stor pris på. Oslo Kommune bevilget oss kr. 250.000,- i 2011, en stor takk til dem, men for 2012 har vi fått beskjed om at de dessverre ikke kan støte oss. Vi mottar fremdeles ingen støtte fra de andre 26 kommunene i vårt distrikt.Medlemskontingent, gaver, fjernadopsjon og testamentariske gaver står for størstedelen av våre inntekter. Uten disse hadde vi faktisk ikke klart å drifte noen forening og hjelpe dyrene, så en uendelig stor takk til dere alle for alle bidrag, store som små! Alle som lnsker å tilgodese DOOA i sitt testamente kan få gratisk juridisk bistand til dette, ta kontakt med oss for mer informasjon hvis ønskelig. Grasrotandelen til Norsk Tipping har også vist seg å være svært vellykket. I 2011 ga det oss en ekstrainntekt på ca kr. 450.000 og p.t. er det 1.386 personer som gir sin Grasrotandel til DOOA.Noe som ikke kan prissettes er den enestående innsatsen fra våre mange frivillige hjelpere. Hver dag året rundt, hverdager, høytider og ferier, morgen, dag, kveld og natt, er de tilgjengelig for at dyrene skal få den hjelpen og tilsynet de trenger. Historiene våre frivillige kan fortelle er etterhvert mange og lange, triste, frustrerende og morsomme. Tusen, tusen takk til alle våre frivillige, dere er ryggraden i vår forening og uten dere hadde vi ikke eksistert! For å sette litt tall på tingene, har vi ca. 80 frivillige som er aktive daglig/ukentlig, og så har vi et korps på ca. 30 med personer som trår til ved behov og når de har anledning. I tillegg kommer alle fosterhjemmene våre som åpner hjemmene sine midlertidig for dyr som ikke får plass på Hjelpesenteret.

Medlemsadministrasjonen ble overtatt av Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat fra 2011 og iflg. vår nye medlemsdatabase har vi 3.000 medlemmer totalt. Det har vært en stor og formidabel jobb som er utført sentralt og alle medlemmene har nå mulighet for å logge dere inn via internettsidene til Dyrebeskyttelsen Norge, www.dyrebeskyttelsen.no, og se hva som er registrert på dere selv. Her kan dere selv korrigere evt. feil på deres oppføring, som adresse, personnummer for skattefradrag, osv. Jo flere som bidrar til å kontrollere sine egne opplysninger, jo mer tid og penger sparer dere for oss! Har dere spørsmål til deres medlemsoppføring eller mangler innloggingsdetaljer kan dere ta kontakt på medlem@dyrebeskyttelsen.no eller telefon 23 13 92 50.

Praktisk dyrevern i tekst og tall:

Ihht. DN sine vedtekter, er praktisk dyrevern hovedprioriteten til lokalavdelingene. Året 2011 har som vanlig vært preget av høy aktivitet, samt mange og store innhentingsoppdrag. Vi har mottatt tusenvis av henvendelser om hjemløse, vanskjøttede og mishandlede dyr i distriktet. Som dyrevernforening mener vi at altfor mange katter og kaniner fødes inn i en nådeløs tilværelse utendørs, og norske myndigheter MÅ på banen for å få bukt med hjemløshet hos dyr. Vi får god hjelp av våkne og omsorgsfulle mennesker i lokalsamfunnet som har varslet om dyr som trenger hjelp.Totalt antall dyr som mottok vår hjelp i 2011 er:

Dyreart

Omplassert

Avlivet/død pga sykdom

Inne pr 31.12.

Totalt 2011

Katter

267

49

75

391

Kaniner

76

22

46

144

Marsvin

2

2

4

Hunder

1

1

2

Hamster

1

1

Fugler

2

6

8

Chinchillaer

1

2

3

Deguser

1

1

Totalt

349

72

133

554

I tillegg har vi også i 2011 tatt hånd om syke, skadede og morløse pinnsvin, sam en liten hareunge som ble funnet alene midt i en skolegård i Oslo. 56 pinnsvin trengte vår hjelp, kun fem døde, resten har blitt friske og satt ut igjen i naturen på trygge steder. Hareungen ble tåtet opp og forble vill nok til at hun i høst kunne få friheten sin tilbake. Vi bidrar også med støtte til behandling av andre ville dyr og fugler, dersom det er dyrevernmessig forsvarlig. Hvis vi slår sammen alle disse tallene er det totale antallet dyr som har vært innom oss og mottatt vår hjelp 611. Et tall som ikke er med i våre statistikker og som også er høyt, er dyr vi er ute og henter og som er forvillet, så hardt skadet eller syke at de blir kjørt direkte til veterinær for avliving av dyrevernmessige årsaker.

Vi har i 2011 som tidligere år hatt stor nytte av våre mange, flotte fosterhjem. Spesielt viktig er det å kunne tilby de nye kattene fosterhjemsplass, slik at de får ro og fred og har et sted å være før det blir ledig plass til dem på Hjelpesenteret. Fosterhjemsordningen er spesielt verdifull for alle andre dyrearter enn katter, da vi pr i dag ikke har et eget hjelpesenter til disse. Dersom du føler at du kanskje kunne være fosterhjem for kortere eller lengre perioder, ta kontakt!

Vi har også i 2011 gjennomført vår årlige kastrerings- og id-merkingskampanje i samarbeid med veterinærer i vårt distrikt, for å få ned antall dyrefødsler. Takk til veterinærene som stiller opp og bidrar til å begrense overpopulasjon av selskapsdyr!

Vår fangst- og innhentingsgruppe har hatt mange og tidkrevende oppdrag. Medlemmene i gruppen står på veldig hardt og gjør en ubeskrivelig innsats, dette er en utakknemlig jobb som sliter hardt, både fysisk og psykisk. Virkeligheten kan være tøff å møte for mange engasjerte dyrevenner, noe som gjør at mange vegrer seg for å bidra, men å lukke øynene for lidelsene gjør ikke livet for de hjemløse dyrene noe enklere. Fangst og innhenting er et område vi virkelig trenger flere ressurser til, noe vi vil forsøke å jobbe ennå mer med i 2012. Det er ikke lenger bare katter som må fanges inn, kaniner som løper løse rundt er også et stadig økende problem. Disse krever som regel flere personer samtidig for å forsøke å fange da de ikke går i fangstkasser som de fleste katter.

Juridisk arbeid, anmeldelser til dyrevernnemnd og/eller politi:

Vi har også i 2011 anmeldt mishandlings- og neglektsaker til politi og dyrevernnemnd, men opplever stor frustrasjon over at dyremishandling blir så til de grader nedprioritert av det offentlige. Dog har vi hatt god dialog med dyrevernnemder flere steder i distriktet.

Aktivitetsnivå i foreningen generelt:

Vi har gjennomført stand på en katteutstilling, hvor vi får delta gratis. Vi var også med på Kalde Poter, hvor tatovører hos Memento Tattoo på eget initiativ jobbet for å skaffe penger til DOOA. Det ga oss kr 26.000!Pga kapasitetsproblemer er det ikke alltid enkelt å få tid til markeringer – skulle noen av våre medlemmer der ute være veldig engasjert i direkte aksjoner, som å stå på stands, etc., ta da kontakt, ettersom vi pr i dag ikke har noen ansvarlige for nettopp den biten.

Politisk arbeid:

DOOA har kommunisert med lokalpolitiske instanser i 2011, men vår fantastiske ansvarlig for politisk arbeid har nå trappet ned av personlige grunner. Vi forsøker også i 2012 å gjennomføre møter med lokalpolitikere, men håp om at de forstår at dyr også er innbyggere i deres distrikt som trenger hjelp. Dersom du har tid og lyst til å jobbe med politisk rettet arbeid på våre vegne, ta kontakt!

Mediedekning og markedsføring:

Det har vært stor interesse for DOOA i mediene. Vi har figurert både i riksdekkende og lokale medier, som vanlig er det dumping av dyr som har størst interesse hos dagspressen. Vi har i tillegg en fast spalte i KK, hvor vi får presentere hjemløse dyr som søker nye hjem. Bladet Hjemmet har også en tilsvarende spalte hvor alle DNs lokalavdelinger får presentere dyr, vi har også her fått vist fram noen av våre hjemløse venner.På markedsføringssiden selger vi reklameartikler med korte budskap eller bare med vår nettadresse/navn. Inntektene fra salg av reklameartikler er et kjærkomment tilskudd til vår økonomi, men vel så viktig er det å få spredd vårt budskap og få folk interessert i arbeidet vi gjør. Vi jobber for tiden med en fornying av våre artikler, følg med på våre nettsider eller facebook-side! Vår svært populære kalender fortsetter vi å produsere :-).

Barne- og ungdomsarbeid:

Vi bestilte opp 4.000 nye refleksvester i 2011, som vi deler ut gratis til barnehager i vårt distrikt, da disse er svært populære. Trykket på vestene er vår logo og teksten «Dyrevenn i farta!». Vi håper vestene både vil gjøre at barn beveger seg tryggere når de er ute, samt at det vil inspiere ansatte og foreldre til å snakke mer om dyr og dyrevern med sine små. Vårt mål er å øke barns bevissthet om hvordan behandle dyr med respekt og omtanke, samt innarbeide vårt navn så de blir kjent med det.Dyrebeskyttelsen Norge lanserte i 2011 «Dyredetektivene», vårt nye program rettet mot barn. Alle barn som er bedlemmer hos oss blir en «dyredetektiv», les mer på internettsidene som er opprettet spesielt for dette tiltaket, www.dyredetektivene.no. Vi har økt andelen barnemedlemmer til ca 250 etter lanseringen og tallet er økende! Kanskje nettopp du har en liten, engasjert dyrevenn i familien som ønsker å bli en liten dyredetektiv?

Annet:

Vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre en innsats for dyr i nød til å bli aktive i foreningen! Kontakt oss gjerne på telefon 23 13 45 45, post@dooa.no eller besøk våre internettsider på www.dooa.no. Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til alle som bidrar til å gjøre noe for DOOA. Dere utfører en uvurderlig innsats. At DOOA har så mange flinke mennesker som vil være med på å dra lasset er til stor inspirasjon. Takk for i fjor!
Oslo, februar 2012Dyrebeskyttelsen Norge avd. Oslo og AkershusStyret
Personvern og cookies