Årsrapport 2010

Kort om foreningen og dens formål:

Kjære medlem.Et nytt år har gått og det er på tide å gjøre opp status for 2010. Først og fremst ønsker vi å rette en stor takk til alle våre medlemmer. Gjennom deres medlemskap hjelper dere arbeidet vårt for dyr i nød og medlemskontingenten er fremdeles en av våre viktigste inntektskilder. Vi håper du fremdeles ønsker å støtte vårt viktige arbeid og ber deg om å ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta mer aktivt i vårt frivillige arbeide.Dyrebeskyttelsen Norge avd Oslo og Akershus (DOOA) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DOOA arbeider etter DNs vedtekter og etiske plattform. Iflg. vedtektenes § 3, er formålet for DN og lokalavdelingene følgende:

 • Forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr, også i forhold som ikke omfattes av gjeldende dyrevernlovgivning.
 • Fremme respekt for og human adferd overfor dyr og human behandling av tamme og ville dyr.
 • Yte praktisk hjelp til dyr i nød.
 • Arbeide for økt forståelse for dyrs velferd og naturlige behov blant barn, ungdom og voksne.
 • Støtte tiltak som fører til at dyr kan leve best mulig i samsvar med sin naturlige adferd og biologiske behov.
 • Spre kunnskap om dyrevern og søke å påvirke holdninger som vedrører dyrs behov, velferd og rettigheter.
 • Arbeide for økt forståelse for at dyr har rettigheter som levende vesener, hvilket bl.a. innebærer at de ikke må benyttes i dyreforsøk.
 • Arbeide for at sentrale og lokale politiske og administrative myndigheter skal ta økt praktisk og økonomisk ansvar for dyrenes velferd.

Styrets oppbygging og administrasjon:

Styret velges hvert år på årsmøtet i foreningen og styret for året 2010/2011 har bestått av:

 • Leder: Karen Andersson
 • Nestleder: Hege Johansen
 • Styremedlemmer: Ingrid Solberg, Kari Berdalen, Tove Røss, Helene Flister, (Øyvind Tjærnes trakk seg av personlige grunner) og Arne Neegaard rykket opp.
 • Varamedlemmer: Janne Kristiansen og Nina Dahl. Begge trakk seg fra sine verv tidlig i styreperioden.
 • Sekretær: Helene Flister
 • Kasserer: Kari Berdalen
 • Regnskapsfører: Alpa Økonomi AS
 • Revisor: Wilhelm Forland

Styret har i 2010 gjennomført åtte styremøter og samarbeidet har vært godt. Alle medlemmene har bidratt til å få gjennomført små og store oppgaver til det beste for dyrene.

På den administrative siden har det på Hjelpesenterets hovedtelefon blitt besvart ca. 13.000 samtaler. I tillegg kommer flere tusen henvendelser direkte til mobiltelefon og ca. 2.000 besvarte henvendelser på e-post. Foreningens internettsider, dooa.no, blir jevnlig oppdatert og fungerer som en viktig formidler av informasjon i forbindelse med foreningens aktiviteter. Våren 2011 vil fire studenter ved Høgskolen i Oslo utarbeide nye, moderne internettsider gratis for DOOA, og vi gleder oss til å se resultatet! Den nye internettsiden vil fokusere sterkere på vårt hovedforsmål; dyr i nød, og forventet lansering er juni 2011.

Økonomi og frivillig innsats:

Foreningens økonomi er akseptabel og vi står hardt på hver eneste dag for å spare der det er mulighet til det og for å oppnå best mulige rabatter på nødvendige innkjøp. Vi har rabatterte priser på veterinærtjenester, fôr og andre viktige innkjøp til vår drift, i tillegg til at vi mottar mange donasjoner i form av fôr og utstyr fra katteklubber, veterinærer, dyrebutikker, grossister/detaljister og privatpersoner, noe vi setter umåtelig stor pris på. Oslo Kommune bevilget oss kr. 250.000,- i 2010, en stor takk til dem! Alle de andre 26 kommunene i vårt distrikt og som vi har søkt om støtte fra har gitt avslag i alle år, men vi vil fortsette vårt arbeid mot disse.Noe som ikke kan prissettes er den enestående innsatsen fra våre mange frivillige hjelpere. Hver dag året rundt, hverdager, høytider og ferier, morgen, dag, kveld og natt, er de tilgjengelig for at dyrene skal få den hjelpen og tilsynet de trenger. Historiene våre frivillige kan fortelle er etterhvert mange og lange, triste, frustrerende og morsomme. Hvor mange av våre medlemmer vet f.eks. at vi har vært nødt til å klatre mange meter ned i sjakter og lignende, krabbe under gamle uthus, eller brøyte oss vei i skitne kjellerrom for å hente katter og andre smådyr? Tusen, tusen takk til alle våre frivillige, dere er ryggraden i vår forening og uten dere hadde vi ikke eksistert!For å sette litt tall på tingene, har vi ca. 80-90 frivillige som er aktive daglig/ukentlig, og så har vi et korps på ca. 20-30 med personer som trår til ved behov og når de har anledning. I tillegg kommer alle fosterhjemmene som åpner hjemmene sine midlertidig for dyr som ikke får plass på Hjelpesenteret. Antall medlemmer DOOA har totalt er ca. 2.800, fordelt på hovedmedlemmer (inkl. avtalegiro), ungdom/student, familie og barn. Landsmøtet vedtok i 2010 å øke kontingentene, samt fjerne kategorien familie. Dette skal alle våre medlemmer ha mottatt informasjon om pr brev.

Praktisk dyrevern i tekst og tall:

Ihht. DN sine vedtekter, er praktisk dyrevern hovedprioriteten til lokalavdelingene. Året 2010 har som vanlig vært preget av høy aktivitet ved Hjelpesenteret, samt mange og store innhentingsoppdrag. Vi har mottatt tusenvis av henvendelser om hjemløse, vanskjøttede og mishandlede dyr i distriktet. Som dyrevernforening mener vi at altfor mange katter fødes inn i en nådeløs tilværelse utendørs, i tillegg til at antall dyr som trenger vår hjelp fra andre dyrearter dessverre fortsetter å øke. Vi har som tidligere år benyttet oss av ventelister for katter i tillegg har vi også hatt venteliste for kaniner i 2010. På enkelte tidspunkter i 2010 hadde vi så mange som 100 dyr på venteliste, og dyrene med de mest prekære behovene må prioriteres, noe som kan medføre ekstra lang ventetid for enkelte andre, friskere dyr. Vi får god hjelp av våkne og omsorgsfulle mennesker i lokalsamfunnet som har varslet om dyr som trenger hjelp. Vi har også trappet opp vårt engasjement for smuglerdyr. I løpet av 2010 har vi reddet 5 smuglerhunder, i tillegg til at vi har donert penger til veterinærutgifter for andre innførte dyr som har hatt det vondt.Totalt antall dyr som mottok vår hjelp i 2010 er:

Dyreart

Omplassert

Avlivet/død pga sykdom

Inne pr 31.12.

Totalt 2010

Katter

431

53

117

601

Kaniner

49

16

61

126

Marsvin

4

1

6

11

Hunder

5

2

7

Hamster

1

1

2

Tamrotter

3

1

4

Fugler

5

2

7

Chinchilla

1

1

Deguser

1

1

Totalt

499

72

188

760

I tillegg har vi også i 2010 tatt hånd om syke, skadede og morløse pinnsvin. 147 pinnsvin trengte vår hjelp, kun 2 døde, og resten har blitt friske og satt ut igjen i naturen på trygge steder. Hvis vi slår sammen alle disse tallene er det totale antallet dyr som har mottatt vår hjelp 907. Et tall som ikke er med i våre statistikker og som også er relativt høyt, er dyr vi er ute og henter og som er så hardt skadet at de blir kjørt direkte til veterinær for avliving.

Vi har i 2010 som tidligere år hatt stor nytte av våre mange, flotte fosterhjem. Spesielt viktig er det å kunne tilby kattemødre med unger fosterhjemsplass, slik at mor får ro og fred og kattungene blir trygge og sosialt veltilpassede kjæledyr. Andre som trenger fosterhjem er katter som ikke trives i miljøet på Hjelpesenteret eller dyr som pga sykdom trenger mer ro og stell enn Hjelpesenteret kan tilby. Fosterhjemsordningen er spesielt verdifull for alle andre dyrearter enn katter, da vi pr i dag ikke har et eget hjelpesenter til disse. Dersom du føler at du kanskje kunne være fosterhjem for kortere eller lengre perioder, ta kontakt!

Vi har også i 2010 gjennomført vår årlige kastrerings- og id-merkingskampanje i samarbeid med veterinærer i vårt distrikt, for å få ned antall dyrefødsler.

I 2009 begynte vi å ta imot innekatter fra folk som ikke lenger kan ha kattene, fordi det har vært relativt stor etterspørsel etter innekatter. Vi har sjelden innekatter på Hjelpesenteret og derfor så vi her en mulighet til å hjelpe eide innekatter. Disse settes i direkte kontakt med hverandre for å gi flere en ny sjanse.

Vår fangst- og innhentingsgruppe har hatt mange og tidkrevende oppdrag. Medlemmene i gruppen står på veldig hardt og gjør en ubeskrivelig innsats. Dette er et område vi virkelig trenger flere ressurser til, noe vi vil forsøke å jobbe ennå mer med i 2011. Det er ikke lenger bare katter som må fanges inn, kaniner som løper løse rundt er også et økende problem. Disse krever som regel flere personer samtidig for å forsøke å fange da de ikke går i fangstkasser som de fleste katter.

Høsten 2010 begynte vi å sette opp enda et hus for kaniner. Huset rommer 8-10 kaniner og er plassert hos et fosterhjem. Det er vanskelig å finne plass til alle om vinteren. I løpet av 2010 har vi pusset opp kjøkkenet på Hjelpesenteret samt satt opp en ny bod og ny carport.

Juridisk arbeid, anmeldelser til dyrevernnemnd og/eller politi:

Vi har også i 2010 anmeldt mishandlings- og neglektsaker til politi og dyrevernnemnd, men opplever stor frustrasjon over at dyremishandling blir så til de grader nedprioritert av det offentlige. Den nye Dyrevelferdsloven trådte i kraft 1. januar 2010, og selv om den på visse områder har blitt forbedret, er vår frustrasjon ekstra stor angående paragrafen hvor tidligere eier er den som får bestemme om et mishandlet eller vanskjøttet dyr får bli omplassert til et nytt hjem eller om dyret må avlives. Dette er en direkte horribel paragraf som aldri sto nevnt i noen forarbeider til loven, slik at ingen av oss kunne gi våre innspill. Hvordan politikerne i det hele tatt kunne vedta noe slikt er en gåte! Skjebnen til det mishandlede eller vanskjøttede dyret ligger gremdeles 100% i overgriperens hender, noe vi mener er helt uakseptabelt.

Aktivitetsnivå i foreningen generelt:

Vi har gjennomført stands på to katteutstillinger, hvor vi får delta gratis. Pga kapasitetsproblemer er det ikke enkelt å få tid til markeringer – skulle noen av våre medlemmer der ute være veldig engasjert i direkte aksjoner; som å stå på stands, etc., ta kontakt med oss ettersom vi pr i dag ikke har noen ansvarlige for nettopp den biten.

Politisk arbeid:

DOOA har kommunisert og hatt utstrakt møtevirksomhet med lokalpolitiske instanser. Vår søknad om støtte til Oslo Kommune ble som tidligere nevnt godkjent, mens andre kommuner ennå ikke har valgt å støtte vårt arbeid for dyr i nød i deres distrikt. Vi fortsetter i 2011 med å gjennomføre møter med lokalpolitikere, med håp om at de forstår at dyr også er innbyggere i deres distrikt som trenger hjelp.

Mediedekning og markedsføring:

Det har i 2010 vært stor interesser for DOOA i mediene. Vi har figurert både i riksdekkende og lokale medier, som bl.a. Aftenposten, Dagbladet, VG, NRK, TV2, TV Norge, TV Romerike, TV Follo, NRK Østlandssendingen, Østlandets Blad, Akershus Amtstidende, Nordstrands Blad, Indre Akershus Blad og Aften. Det var en veldig hektisk periode høsten 2010 da Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for Dyrs Frihet sammen avslørte de horrible overgrepene som foregår på norske pelsfarmer. Mediedekningen var enorm og også frivillige fra DOOA fikk publisert flere leserinnlegg i denne forbindelse.På markedsføringssiden selger vi reklameartikler med korte budskap eller bare med vår nettadresse/navn. Vår kalender fortsetter å selge veldig bra og vi vil fortsette å produsere disse framover. Kalenderen inneholder bilder med en historie bak; dyr som har vært i vår forvaring og fått hjelp til bedre liv. Inntektene fra salg av reklameartikler er et kjærkomment tilskudd til vår økonomi, men vel så viktig er det å få spredd vårt budskap og få folk interessert i arbeidet vi gjør.

Barne- og ungdomsarbeid:

Vi bestillte 4.000 nye refleksvester ved hjelp av støtte fra Frifond i 2010, men leveringsproblemer førte til at vi ikke mottok de før på nyåret 2011. Disse vestene deler vi nå ut gratis til barnehager i vårt distrikt :-). Teksten på vestene er vår logo og teksten «Dyrevenn i farta!». Vi håper vestene både vil gjøre at barn beveger seg tryggere når de er ute, samt at det vil inspiere ansatte og foreldre til å snakke mer om dyr og dyrevern med sine små.

Annet:

Vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre en innsats for dyr i nød til å bli aktive i foreningen! Kontakt oss gjerne på telefon 23 13 45 45, post@dooa.no eller besøk våre internettsider på www.dooa.no. Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til alle som bidrar til å gjøre noe for DOOA. Dere utfører en uvurderlig innsats. At DOOA har så mange flinke mennesker som vil være med på å dra lasset er til stor inspirasjon. Takk for i fjor!
Oslo, februar 2011Dyrebeskyttelsen Norge avd. Oslo og AkershusStyret
Personvern og cookies