Årsrapport 2008

Kort om foreningen og dens formål:

Kjære medlem.Et nytt år har gått og det er på tide å gjøre opp status for 2008. Først og fremst ønsker vi å rette en stor takk til alle våre medlemmer. Gjennom deres medlemskap hjelper dere arbeidet vårt for dyr i nød og medlemskontingenten er fremdeles en av våre viktigste inntektskilder. Vi håper du fremdeles ønsker å støtte vårt viktige arbeid og ber deg om å ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta mer aktivt i vårt frivillige arbeide.

Dyrebeskyttelsen Norge avd Oslo og Akershus (DOOA) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DOOA arbeider etter DNs vedtekter og etiske plattform. Iflg. vedtektenes § 3, er formålet for DN og lokalavdelingene følgende:

 • Forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr, også i forhold som ikke omfattes av gjeldende dyrevernlovgivning.
 • Fremme respekt for og human adferd overfor dyr og human behandling av tamme og ville dyr.
 • Yte praktisk hjelp til dyr i nød.
 • Arbeide for økt forståelse for dyrs velferd og naturlige behov blant barn, ungdom og voksne.
 • Støtte tiltak som fører til at dyr kan leve best mulig i samsvar med sin naturlige adferd og biologiske behov.
 • Spre kunnskap om dyrevern og søke å påvirke holdninger som vedrører dyrs behov, velferd og rettigheter.
 • Arbeide for økt forståelse for at dyr har rettigheter som levende vesener, hvilket bl.a. innebærer at de ikke må benyttes i dyreforsøk.
 • Arbeide for at sentrale og lokale politiske og administrative myndigheter skal ta økt praktisk og økonomisk ansvar for dyrenes velferd.

Styrets oppbygging og administrasjon:

Styret velges hvert år på årsmøtet i foreningen, og styret for året 2008/2009 har bestått av:

 • Leder: Karen Andersson
 • Nestleder: Hege Johansen
 • Styremedlemmer: Ingrid Solberg, Kari Berdalen, Tora Synnøve Kristensen, Tove Røss, Helene Flister
 • Varamedlemmer: Janne Kristiansen, Camilla Lilleåsen
 • Sekretær: Tora Synnøve Kristensen
 • Kasserer: Kari Berdalen
 • Regnskapsfører: Hege Johansen

Styret har i 2008 gjennomført ti styremøter og samarbeider godt, og alle medlemmene har bidratt til å få gjennomført små og store oppgaver til det beste for dyrene.

På den administrative siden har det på Hjelpesenterets hovedtelefon blitt besvart ca. 12.800 samtaler. I tillegg kommer flere tusen henvendelser direkte til mobiltelefon og ca. 3.300 besvarte henvendelser på e-post. Foreningens internettsider blir jevnlig oppdatert og fungerer som en viktig formidler av informasjon i forbindelse med foreningens aktiviteter. DOOAs regnskap blir stadig mer omfattende, noe som øker arbeidsmengden for kasserer og regnskapsfører. I 2008 begynte vi å automatisere en del av oppgavene og se på bl.a. mulighetene for å opprette avtalegiro for alle faste betalinger vi mottar og evt. kid-nummer på utgående fakturaer. Dette arbeidet vil fortsette i 2009.

Økonomi og frivillig innsats:

Foreningens økonomi er akseptabel og vi står hardt på hver eneste dag for å spare der det er mulighet til det og for å oppnå best mulige rabatter på nødvendige innkjøp. Vi har rabatterte priser på veterinærtjenester, fôr og andre viktige innkjøp til vår drift, i tillegg til at vi mottar mange donasjoner i form av fôr og utstyr fra katteklubber, veterinærer, dyrebutikker, grossister/detaljister og privatpersoner, noe vi setter umåtelig stor pris på. Oslo Kommune bevilget oss kr. 150.000,- igjen i 2008, en stor takk til dem! Andre kommuner vi har søkt om støtte fra i vårt distrikt har hittil gitt avslag, men vi vil fortsette vårt arbeid mot disse.Noe som ikke kan prissettes er den enestående innsatsen fra våre mange frivillige hjelpere. Hver dag året rundt, hverdager, høytider og ferier, morgen, dag, kveld og natt, er de tilgjengelig for at dyrene skal få den hjelpen og tilsynet de trenger. Historiene våre frivillige kan fortelle er etterhvert mange og lange, triste, frustrerende og morsomme. Tusen, tusen takk til alle våre frivillige, dere er ryggraden i vår forening og uten dere hadde vi ikke eksistert!

For å sette litt tall på tingene, har vi ca. 80-90 frivillige som er aktive daglig/ukentlig, og så har vi et korps på ca. 20-30 med personer som trår til ved behov og når de har anledning. I tillegg kommer alle fosterhjemmene våre som åpner hjemmene sine midlertidig for dyr som ikke får plass på Hjelpesenteret. Antall medlemmer DOOA har totalt er ca. 2.800, fordelt på hovedmedlemmer, ungdom/student, familie og barn.

Praktisk dyrevern i tekst og tall:

Ihht. DN sine vedtekter, er praktisk dyrevern hovedprioriteten til lokalavdelingene. Året 2008 har som vanlig vært preget av høy aktivitet ved Hjelpesenteret, samt mange og store innhentingsoppdrag. Vi har mottatt tusenvis av henvendelser om hjemløse, vanskjøttede og mishandlede dyr i distriktet. Som dyrevernforening mener vi at altfor mange katter fødes inn i en nådeløs tilværelse utendørs, i tillegg til at antall dyr som trenger vår hjelp fra andre dyrearter dessverre fortsetter å øke. Vi har som tidligere år benyttet oss av ventelister for katter i tillegg har vi også hatt venteliste for kaniner i 2008. På enkelte tidspunkter i 2008 hadde vi så mange som 180 dyr på venteliste, og dyrene med de mest prekære behovene må prioriteres, noe som kan medføre ekstra lang ventetid for enkelte andre, friskere dyr. Vi får god hjelp av våkne og omsorgsfulle mennesker i lokalsamfunnet som har varslet om dyr som trenger hjelp.Totalt antall dyr som mottok vår hjelp i 2008 er:

Dyreart

Omplassert

Avlivet/død pga sykdom

Inne pr 31.12.

Totalt 2008

Katt

508

40

73

621

Kanin

45

10

76

131

Marsvin

8

0

4

12

Hunder

2

0

0

2

Ilder

1

0

2

3

Ørkenrotter

2

1

0

3

Hamster

2

0

0

2

Tamrotter

4

0

3

7

Fugler

2

0

0

2

Chinchilla

0

0

1

1

Deguser

0

0

2

2

Totalt

574

50

161

786

I tillegg har vi også i 2008 tatt hånd om syke, skadede og morløse pinnsvin. 84 pinnsvin trengte vår hjelp, og alle har blitt friske og satt ut igjen i naturen på trygge steder. Hvis vi slår sammen alle disse tallene er det totale antallet dyr som har mottatt vår hjelp 834. Et tall da som ikke er med i våre statistikker og som også er relativt høyt, er dyr vi er ute og henter og som er så hardt skadet at de blir kjørt direkte til veterinær for avliving.

Vi har i 2008 som tidligere år hatt stor nytte av våre mange, flotte fosterhjem. Spesielt viktig er det å kunne tilby kattemødre med unger fosterhjemsplass, slik at mor får ro og fred og kattungene blir trygge og sosialt veltilpassede kjæledyr. Andre katter som trenger fosterhjem er katter som ikke trives i miljøet på Hjelpesenteret eller dyr som pga sykdom trenger mer ro og stell enn Hjelpesenteret kan tilby. Fosterhjemsordningen er spesielt verdifull for alle andre dyrearter enn katter, da vi pr i dag ikke har et eget hjelpesenter til disse. Dersom du føler at du kanskje kunne være fosterhjem for kortere eller lengre perioder, ta kontakt!

I 2008 vedtok vi at ved omplassering av innekatter, skal de være to. Vi tror det er viktig for en katt som tilbringer livet innendørs at den har en artsfrend å «bryne» seg på. Vi gjennomførte en kastrerings- og id-merkingskampanje i november i samarbeid med veterinærer i vårt distrikt, for å få ned antall dyrefødsler.

Vår fangst- og innhentingsgruppe har hatt mange og tidkrevende oppdrag. Medlemmene i gruppen står på veldig hardt og gjør en ubeskrivelig innsats. Dette er et område vi virkelig trenger flere ressurser til, noe vi vil forsøke å jobbe ennå mer med i 2009. Det er ikke lenger bare katter som må fanges inn, kaniner som løper løse rundt er også et økende problem. Disse krever som regel flere personer samtidig for å forsøke å fange da de ikke går i fangstkasser som de fleste katter, noe som ofte gjør disse innfangingene til veldig tidkrevende prosjekter.

Nytt for oss er at antall henvendelser om smuglerdyr øker, og i 2008 reddet vi to valper fra å bli avlivet da de ble smuglet til Norge av sine polske eiere og ble brukt til tigging på Karl Johans gate før de ble konfiskert av politiet. Valpene lever i dag glade dager på en fjellgård, et fritt og godt liv etter først å ha stått bundet fast til en søppelbøtte på Karl Johan hele dagen, for deretter å måtte oppholde seg fire måneder i karantene. Vi har også p.t. en katt fra Ukraina som står i karantene og som skal få komme til oss når det oppholdet er ferdig, og vi frykter at antallet slike henvendelser vil øke i tiden som kommer.

I oktober 2008 sto luftegården på Hjelpesenteret endelig ferdig, til stor glede for både katter og frivillige! Beplantning og lignende vil bli gjort våren 2009. I løpet av 2008 har vi pusset opp vaskerommet og badet. Dette pga. vannlekkasje og for å lette renholdsarbeidet og får et mer hygienisk miljø. Vi har etterhvert også planer om å rehabilitere kjøkkenet da dette er gammelt og ødelagt. Skapdørene lar seg ikke stenge og benkeskap lukter mugg etter vannlekkasjen. Vi har byttet støttemuren ute da den gamle brøt sammen og jorden raste ut. Vi har skiftet tak på uthuset hvor vi oppbevarer bur og ekstra utstyr. Vi kjøpte en kopimaskin da volumet har økt voldsomt og vi ikke lenger kan basere oss på at frivillige kopierer på sine arbeidsplasser.

Juridisk arbeid, anmeldelser til dyrevernnemnd og/eller politi:

Når det gjelder den juridiske siden av dyrevern har vi i 2008 jobbet videre med den s.k. Hjelpeplikten etter § 6 i Dyrevernloven. Dette ser ut til å bli en viktig sak for DOOA også i 2009. Videre har vi også i 2008 anmeldt mishandlings- og neglektsaker til politi og dyrevernnemd, men opplever stor frustrasjon over at dyremishandling blir så til de grader nedprioritert av det offentlige. Vi hadde flaks da en dame som dumpet katten sin på et kjøpesenter, ble filmet av overvåkingskamera. Filmen ble vist på TV Norge og Follo TV, resultatet ble at Dyrevernnemda beslagla en valp og et hamster som hun hadde hjemme og kvinnen ble politianmeldt.Vi har i 2008 begynt å få til et godt samarbeid med dyrevernnemdene i vårt distrikt, noe som har resutlert i at flere titalls dyr har fått en ny sjanse.

Aktivitetsnivå i foreningen generelt:

Vi har gjennomført stands på mange katteutstillinger, bl.a. Strømmen Storsenter, Veitvethallen, Bekkelagshallen og Letohallen. I tillegg har vi hatt stands på Kolbotn Torg, Storo Storsenter og Ski Storsenter hvor vi har snakket generelt om DOOA.

Politisk arbeid:

DOOA har kommunisert og hatt utstrakt møtevirksomhet med lokalpolitiske instanser. Vår søknad om støtte til Oslo Kommune ble som tidligere nevnt godkjent, mens andre kommuner ennå ikke har valgt å støtte vårt arbeid for dyr i nød i deres distrikt. Vi fortsetter i 2009 med å gjennomføre møter med lokalpolitikere, med håp om at de forstår at dyr også er innbyggere i deres distrikt som trenger hjelp. Oslo kommune har bevilget oss kr. 200.000,- i budsjettet for 2009, en gledelig økning på 50.000 fra tidligere år!

Mediedekning og markedsføring:

Det har i 2008 også vært stor interesser for DOOA i mediene. Vi har figurert både i riksdekkende og lokale medier, som bl.a. Aftenposten, Dagbladet, VG, NRK, TV2, TV Norge, TV Romerike, TV Follo, NRK Østlandssendingen, Østlandets Blad, Nordstrands Blad, Romerikes Blad og Aften.På markedsføringssiden selger vi reklameartikler med korte budskap eller bare med vår nettadresse/navn. Vår kalender fortsetter å selge veldig bra og vi vil fortsette å produsere disse framover. Kalenderene inneholder bilder med en historie bak; dyr som har vært i vår forvaring og fått hjelp til bedre liv. Inntektene fra salg av reklameartikler er et kjærkomment tilskudd til vår økonomi, men vel så viktig er det å få spredd vårt budskap og få folk interessert i arbeidet vi gjør.

Barne- og ungdomsarbeid:

Vi fikk også støtte fra Frifond i 2008 og disse midlene brukes til å lage artikler vi kan spre rundt til barn og ungdom, samt andre tiltak rettet mot denne aldersgruppen.Vi vil fortsette vårt arbeid mot barn og ungdom, men trenger flere ressurser som kanskje kan dedikere sitt arbeid kun mot denne gruppen. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer som ønsker å være med på dette om å ta kontakt med oss!

Annet:

Vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre en innsats for dyr i nød til å bli aktive i foreningen! Kontakt oss gjerne på telefon 23 13 45 45, post@dooa.no eller besøk våre internettsider på www.dooa.no. Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til alle som bidrar til å gjøre noe for DOOA. Dere utfører en uvurderlig innsats. At DOOA har så mange flinke mennesker som vil være med på å dra lasset er til stor inspirasjon.
Takk for i fjor!
Oslo, februar 2009,Dyrebeskyttelsen Norge avd Oslo og Akershus

Styret

Personvern og cookies