Årsrapport 2007

Kort om foreningen og dens formål:

Kjære medlem.Et nytt år har gått og det er på tide å gjøre opp status for 2007. Først og fremst ønsker vi å rette en stor takk til alle våre medlemmer. Gjennom deres medlemskap hjelper dere arbeidet vårt for dyr i nød og medlemskontingenten er fremdeles en av våre viktigste inntektskilder. Vi håper du fremdeles ønsker å støtte vårt viktige arbeid og ber deg om å ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta mer aktivt i vårt frivillige arbeide. Dyrebeskyttelsen Norge avd Oslo og Akershus (DOOA) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). Den 1. januar 2008 endret vi navn jfr Landsmøtevedtak 2006, slik at vår tilknytning til DN kommer tydelig fram. DOOA arbeider etter DNs vedtekter og etiske plattform. Iflg. vedtektenes § 3, er formålet for DN og lokalavdelingene følgende:

 • Forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr, også i forhold som ikke omfattes av gjeldende dyrevernlovgivning.
 • Fremme respekt for og human adferd overfor dyr og human behandling av tamme og ville dyr.
 • Yte praktisk hjelp til dyr i nød.
 • Arbeide for økt forståelse for dyrs velferd og naturlige behov blant barn, ungdom og voksne.
 • Støtte tiltak som fører til at dyr kan leve best mulig i samsvar med sin naturlige adferd og biologiske behov.
 • Spre kunnskap om dyrevern og søke å påvirke holdninger som vedrører dyrs behov, velferd og rettigheter.
 • Arbeide for økt forståelse for at dyr har rettigheter som levende vesener, hvilket bl.a. innebærer at de ikke må benyttes i dyreforsøk.
 • Arbeide for at sentrale og lokale politiske og administrative myndigheter skal ta økt praktisk og økonomisk ansvar for dyrenes velferd.

Styrets oppbygging og administrasjon:

Styret velges hvert år på årsmøtet i foreningen, og styret for året 2007/2008 har bestått av:

 • Leder: Karen Andersson
 • Nestleder: Hege Johansen
 • Styremedlemmer: Ingrid Solberg, Kari Berdalen, Unni Glissmann, Tora Synnøve Kristensen, Tove Røss
 • Varamedlemmer: Helene Flister, Kristin Lunde Hansen
 • Sekretær: Tora Synnøve Kristensen
 • Kasserer: Kari Berdalen
 • Regnskapsfører: Hege Johansen
 • Revisor: Marianne Kjexrud

Styret har i 2007 gjennomført ni styremøter og samarbeider godt, og alle medlemmene har bidratt til å få gjennomført små og store oppgaver til det beste for dyrene.

På den administrative siden har det på Hjelpesenterets hovedtelefon blitt besvart ca. 11.500 samtaler. I tillegg kommer flere tusen henvendelser direkte til mobiltelefon og ca. 2.600 besvarte henvendelser på e-post. Foreningens internettsider blir jevnlig oppdatert og fungerer som en viktig formidler av informasjon i forbindelse med foreningens aktiviteter. DOOAs regnskap blir stadig mer omfattende, noe som øker arbeidsmengden for kasserer og regnskapsfører. I 2007 gikk vi over til et bedre regnskapsprogram, noe som gjør at vi i 2008 vil forsøke å automatisere en del av oppgavene og se på bl.a. mulighetene for å opprette avtalegiro for alle faste betalinger vi mottar og evt. kid-nummer på utgående fakturaer.

Økonomi og frivillig innsats:

Foreningens økonomi er akseptabel og vi står hardt på hver eneste dag for å spare der det er mulighet til det og for å oppnå best mulige rabatter på nødvendige innkjøp. Vi har rabatterte priser på veterinærtjenester, fôr og andre viktige innkjøp til vår drift, i tillegg til at vi mottar mange donasjoner i form av fôr og utstyr fra katteklubber, veterinærer, dyrebutikker, grossister/detaljister og privatpersoner, noe vi setter umåtelig stor pris på. Oslo Kommune bevilget oss kr. 150.000,- igjen i 2007, en stor takk til dem! Andre kommuner vi har søkt om støtte fra i vårt distrikt har hittil gitt avslag, men vi vil fortsette vårt arbeid mot disse.Noe som ikke kan prissettes er den enestående innsatsen fra våre mange frivillige hjelpere. Hver dag året rundt, hverdager, høytider og ferier, morgen, dag, kveld og natt, er de tilgjengelig for at dyrene skal få den hjelpen og tilsynet de trenger. Historiene våre frivillige kan fortelle er etterhvert mange og lange, triste, frustrerende og morsomme. Hvor mange av våre medlemmer vet f.eks. at vi har vært nødt til å ty til robåt for å hente inn noen katter? Eller at vi har klatret 10 meter opp i trær etter at brannvesenet ga opp for å hente ned en katt som satt der på 5. døgnet? Eller da vi ble tilkalt for å hente inn en pungrotte som var "dumpet" ned i et avløpsrør, og det viste seg etter to timers hard jobbing av Vann- og avløpsverket at det var en vanlig, norsk jordrotte? Tusen, tusen takk til alle våre frivillige, dere er ryggraden i vår forening og uten dere hadde vi ikke eksistert!For å sette litt tall på tingene, har vi ca. 80-90 frivillige som er aktive daglig/ukentlig, og så har vi et korps på ca. 20-30 med personer som trår til ved behov og når de har anledning. I tillegg kommer alle fosterhjemmene våre som åpner hjemmene sine midlertidig for dyr som ikke får plass på Hjelpesenteret. Antall medlemmer DOOA har totalt er ca. 2.800, fordelt på hovedmedlemmer, ungdom/student, familie og barn.

Praktisk dyrevern i tekst og tall:

Ihht. DN sine vedtekter, er praktisk dyrevern hovedprioriteten til lokalavdelingene. Året 2007 har som vanlig vært preget av høy aktivitet ved Hjelpesenteret, samt mange og store innhentingsoppdrag. Vi har mottatt tusenvis av henvendelser om hjemløse, vanskjøttede og mishandlede dyr i distriktet. Som dyrevernforening mener vi at altfor mange katter fødes inn i en nådeløs tilværelse utendørs, i tillegg til at antall dyr som trenger vår hjelp fra andre dyrearter dessverre fortsetter å øke. Vi har som tidligere år benyttet oss av ventelister for katter i tillegg har vi også hatt venteliste for kaniner i 2007. På enkelte tidspunkter i 2007 hadde vi så mange som 150 dyr på venteliste, og dyrene med de mest prekære behovene må prioriteres, noe som kan medføre ekstra lang ventetid for enkelte andre, friskere dyr. Vi får god hjelp av våkne og omsorgsfulle mennesker i lokalsamfunnet som har varslet om dyr som trenger hjelp.Totalt antall dyr som mottok vår hjelp i 2007 er:

Dyreart

Omplassert

Avlivet/død pga sykdom

Inne pr 31.12.

Totalt 2007

Katt

407

56

70

533

Kanin

47

5

31

83

Marsvin

18

0

0

18

Tamrotter

6

0

0

6

Chinchilla

9

2

0

11

Degus

5

1

0

6

Fugler

11

0

0

11

Ilder

1

0

0

1

Mus

1

0

0

1

Totalt

505

64

101

670

I tillegg har vi også i 2007 tatt hånd om syke, skadede og morløse pinnsvin. 97 pinnsvin trengte vår hjelp, og alle har blitt friske og satt ut igjen i naturen på trygge steder. Hvis vi slår sammen alle disse tallene er det totale antallet dyr som har mottatt vår hjelp 767. Et tall da som ikke er med i våre statistikker og som også er relativt høyt, er dyr vi er ute og henter og som er så hardt skadet at de blir kjørt direkte til veterinær for avliving.

Vi har i 2007 som tidligere år hatt stor nytte av våre mange, flotte fosterhjem. Spesielt viktig er det å kunne tilby kattemødre med unger fosterhjemsplass, slik at mor får ro og fred og kattungene blir trygge og sosialt veltilpassede kjæledyr. Andre katter som trenger fosterhjem er katter som ikke trives i miljøet på Hjelpesenteret eller dyr som pga sykdom trenger mer ro og stell enn Hjelpesenteret kan tilby. Fosterhjemsordningen er spesielt verdifull for alle andre dyrearter enn katter, da vi pr i dag ikke har et eget hjelpesenter til disse. Dersom du føler at du kanskje kunne være fosterhjem for kortere eller lengre perioder, ta kontakt!

I 2007 begynte vi å id-merke ALLE dyrearter med microchip, så lenge dyret er stort nok. I tillegg begynte vi å kastrere alle dyr før omplassering, slik at vi ikke lenger omplasserer fertile dyr som potensielt kan bidra til å øke det triste overskuddet man har på kjæledyr i dag. De eneste dyrene som ikke blir kastrert er dersom de av helsemessige grunner ikke bør kastreres (f.eks. enkelte dyrearter tåler en operasjon dårlig). Vi gjennomførte en kastrerings- og id-merkingskampanje i november i samarbeid med veterinærer i vårt distrikt, for å få ned antall dyrefødsler.

Vår fangst- og innhentingsgruppe har hatt mange og tidkrevende oppdrag. Medlemmene i gruppen står på veldig hardt og gjør en ubeskrivelig innsats. Dette er et område vi virkelig trenger flere ressurser til, noe vi vil forsøke å jobbe ennå mer med i 2008. Det er ikke lenger bare katter som må fanges inn, kaniner som løper løse rundt er også et økende problem. Disse krever som regel flere personer samtidig for å forsøke å fange da de ikke går i fangstkasser som de fleste katter.

Vedtaket fra Oslo Kommune i 2006 med endelig tillatelse til å bygge luftegård for Hjelpesenterets katter ble dessverre klaget inn for Fylkesmannen. Vi avventer svar i nærmeste framtid og håper vi kan sette igang byggingen våren 2008. I løpet av 2007 har vi pusset opp veterinærrommet og isolatet vårt. Dette for å lette renholdsarbeidet og få et mer hygienisk miljø, samt for å få lysere og mer trivelige lokaler i underetasjen. Enkelte av de gamle, trekkfulle vinduene var vi også nødt til å skifte ut, samt at vi måtte legge inn nytt ventilasjonsanlegg i hovedetasjen etter pålegg fra Mattilsynet, et pålegg som kostet oss ca. 80.000,-.

Juridisk arbeid, anmeldelser til dyrevernnemnd og/eller politi:

Når det gjelder den juridiske siden av dyrevern har vi i 2007 jobbet videre med den s.k. Hjelpeplikten etter § 6 i Dyrevernloven. Dette ser ut til å bli en viktig sak for DOOA også i 2008. Vi har også jobbet mot Justisdepartementet for å få en avklaring på eiendomsretten til bortkomne dyr. Videre har vi også i 2007 anmeldt mishandlings- og neglektsaker til politi og dyrevernnemnd, men opplever stor frustrasjon over at dyremishandling blir så til de grader nedprioritert av det offentlige.
Politisk arbeid:
DOOA har kommunisert og hatt utstrakt møtevirksomhet med lokalpolitiske instanser. Vår søknad om støtte til Oslo Kommune ble som tidligere nevnt godkjent, mens andre kommuner ennå ikke har valgt å støtte vårt arbeid for dyr i nød i deres distrikt. Vi fortsetter i 2008 med å gjennomføre møter med lokalpolitikere, med håp om at de forstår at dyr også er innbyggere i deres distrikt som trenger hjelp.

Mediedekning og markedsføring:

Det har i 2007 også vært stor interesser for DOOA i mediene. Vi har figurert både i riksdekkende og lokale medier, som bl.a. Aftenposten, Dagbladet, VG, NRK, TV2, TV Norge, TV Romerike, TV Follo, NRK Østlandssendingen, Østlandets Blad, Akershus Amtstidende, Nordstrands Blad, Indre Akershus Blad og Aften. I tillegg har noen av våre frivillige blitt portrettert i ukeblader, bl.a. Det Nye hadde en flott artikkel om frivillig engasjement. Vi har ved to anledninger hatt besøk av studenter som har laget sin prosjektoppgave hos oss.På markedsføringssiden selger vi reklameartikler med korte budskap eller bare med vår nettadresse/navn. Vår kalender fortsetter å selge veldig bra og vi vil fortsette å produsere disse framover. Kalenderene inneholder bilder med en historie bak; dyr som har vært i vår forvaring og fått hjelp til bedre liv. Inntektene fra salg av reklameartikler er et kjærkomment tilskudd til vår økonomi, men vel så viktig er det å få spredd vårt budskap og få folk interessert i arbeidet vi gjør.

Barne- og ungdomsarbeid:

I 2007 søkte vi Frifond om penger til spesielt to hovedprosjekter:

 • Innkjøp av 4.000 refleksvester med vårt navn trykket på som vi har delt ut gratis til barnehager i vårt distrikt. Dette tiltaket ble mottatt over all forventning, og vestene ble revet vekk på kort tid. Vi fikk så mange henvendelser at vi dessverre ikke hadde nok vester til alle og måtte ta loddtrekning for å finne ut hvilke som skulle motta!
 • Tilby 1. års gratis abonnement på DNs barneblad Dyrenes Verden til alle barnehager i vårt distrikt, slik at dyr og dyrevern kan bli satt på dagsordenen i barnehagene. Veldig mange barnehager har takket ja til dette tilbudet, og abonnementet begynner å løpe fra 2008 og ett år framover. Dersom tilbakemeldingene fra barnehagene er positive, ønsker vi å forsøke og kunne fortsette dette tilbudet videre framover.

Vi vil fortsette vårt arbeid mot barn og ungdom, men trenger flere ressurser som kanskje kan dedikere sitt arbeid kun mot denne gruppen. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer som ønsker å være med på dette om å ta kontakt!

Annet:

Vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre en innsats for dyr i nød til å bli aktive i foreningen! Kontakt oss gjerne på telefon 23 13 45 45, post@dooa.no eller besøk våre internettsider på www.dooa.no. Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til alle som bidrar til å gjøre noe for DOOA. Dere utfører en uvurderlig innsats. At DOOA har så mange flinke mennesker som vil være med på å dra lasset er til stor inspirasjon. Takk for i fjor!
Oslo, februar 2008,Dyrebeskyttelsen Norge avd Oslo og AkershusStyret
Personvern og cookies