Årsrapport 2006

Kjære medlem i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Oslo og Akershus (DOOA)! Et nytt år har gått, og det er på tide å gjøre opp status for 2006. Først og fremst ønsker vi å rette en stor takk til alle våre medlemmer. Gjennom deres medlemskap hjelper dere arbeidet vårt for dyr i nød, og medlemskontingenten er fremdeles en av våre viktigste inntektskilder. Fra 2005 økte antall betalende medlemmer fra 2100 til 2340. Videre har vi 106 registrerte barnemedlemmer i aldersgruppen 0-12 år, og 389 registrerte medlemmer i gruppen 13-26 år. Vi oppfordrer fremdeles dere av medlemmene våre som er i aldersgruppen 0-26 år i 2007 om å melde fra til oss om deres fødselsdato, dersom dere ikke allerede har gjort det.
Ved landsmøtet til Dyrebeskyttelsen Norge i 2006 ble det vedtatt at alle lokalforeninger av Dyrebeskyttelsen Norge må skifte navn til Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling xx, og navneskiftet må skje senest 01.01.08. Dvs. at fra 1. januar 2008 vil vi skifte navn til Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Oslo og Akershus. Vi vil gradvis begynne å produsere materiale med det nye navnet, slik at dere vil nok motta informasjon fra oss med begge navnene inntil alt gammelt materiale er brukt opp. Vår internettadresse, e-postadresse, telefonnummer, etc vil fortsatt være de samme.

Året har vært preget av høy aktivitet ved Hjelpesenteret vårt, samt mange og store innhentingsoppdrag. I 2006 har vi dessuten deltatt på mange stands og andre arrangementer for å være synlige i lokalmiljøet. Vi har mottatt tusenvis av henvendelser om hjemløse og hjelpetrengende dyr i distriktet. Som dyrevernforening merker vi at altfor mange katter fødes inn i en nådeløs tilværelse utendørs, i tillegg til at vi ser den kraftige økningen av antall andre dyrearter som blir funnet ute fortsetter. Vi har i år som i fjor benyttet ventelister, og dyrene med de mest prekære behovene har blitt prioritert. Vinteren 2006 vedtok vi å redusere de faste åpningstidene ved hjelpesenteret, kl. 12-20 i helgene og kl. 16-20 på ukedager (tirsdag stengt), for at gjennomføringen av stell av dyr og mottak av besøkende skulle være så praktisk som mulig. Vi har også hatt problemer med å verve nok hjelpere til å ha lengre åpningstider.
Praktisk dyrevern er fortsatt foreningens hovedsatsingsområde. Våre frivillige hjelpere har gjort en enestående innsats på mange felt, og de representerer ryggraden i DOOAs dyrevernarbeid. Dessuten har vi fått god hjelp fra våkne og omsorgsfulle mennesker i lokalsamfunnet som har varslet om dyr som trenger hjelp.

Totalt antall dyr som har mottatt vår hjelp i 2006 er som følger:
– Antall omplasserte katter: 500 – Antall omplasserte kaniner: 56 – Antall omplasserte marsvin: 24 – Antall omplasserte tamrotter: 9 – Antall omplasserte deguser: 4 – Antall omplasserte fugler: 15 – Antall omplasserte mus: 4 – Antall omplasserte minigriser: 1 Totalt omplasserte dyr: 613

68 pinnsvin har også blitt tatt hånd om og satt ut i naturen igjen på et trygt sted. Antall avlivinger pga sykdom/skader og naturlige dødsfall av katter var 106 og av andre dyrearter 32. Ved årets slutt hadde vi 123 dyr i vår forvaring, fordelt på katter (65), kaniner (33), marsvin (12), tamrotter (2), deguser (6), mus (4) og fugler (1). Hvis vi slår sammen alle kategoriene er det totalt 942 dyr som har/har hatt behov for vår hjelp i 2006.
Foreningen har hatt stor nytte av fosterhjem i år som i fjor. Spesielt har det vært viktig å gi midlertidige hjem til kattemødre med kattunger som det ikke har vært plass til ved Hjelpesenteret. Noen katter er dessuten utrygge eller mistrives med mange "artsfrender" såpass nær seg, og det har vært til stor hjelp at de får nye omgivelser i fosterhjem. Ikke minst er fosterhjemsordningen svært verdifull for oppstalling av andre dyrearter. Vi vil fortsette dette arbeidet også i 2007, så hvis du har erfaring samt mulighet til å ta deg av dyr i en begrenset periode er det bare å kontakte oss!
Vedtaket fra Oslo Kommune med endelig tillatelse til å bygge luftegård for Hjelpesenterets katter i Mosseveien 226, ble dessverre klaget inn for Fylkesmannen. Vi avventer endelig svar i nær fremtid og håper vi kan sette i gang byggingen av luftegården våren 2007. Rett før jul fikk vi lagt inn vann i 3. etasje, slik at dette letter renholdsarbeidet vårt betraktelig i denne etasjen. Denne jobben ble utført helt gratis for oss, en fantastisk julegave!
Vår fangst- og innhentingsgruppe har hatt mange og tidkrevende oppdrag. Medlemmene i gruppen har stått på veldig hardt, og gjør en ubeskrivelig viktig innsats. Det har vist seg at dette er et område hvor det er behov for mer ressurser, noe vi vil jobbe enda mer med i 2007.
DOOA har også i 2006 kommunisert og hatt utstrakt møtevirksomhet med lokalpolitiske instanser. Vår søknad om økonomisk støtte til Oslo Kommune ble godkjent, og vi fikk bevilget kr. 150 000,- i budjsettet for 2006! En stor takk går til politikerne i Oslo, og ikke minst til våre frivillige som utrettelig jobbet for at kommunen skal forstå viktigheten av å støtte vår organisasjon. Andre kommuner vi har søkt om støtte fra har hittil gitt avslag, men vi vil fortsette vårt arbeid også mot disse. Foreningens økonomi er akseptabel og vi står på hardt hver eneste dag for å spare der det er mulighet til det og for å oppnå best mulig rabatter på nødvendige innkjøp. Vi får også donert mye fôr fra katteklubber, veterinærer, dyrebutikker, grossister/detaljister og privatpersoner, noe vi setter umåtelig stor pris på.
På markedsføringssiden har vi fått laget den populære DOOA-toppen i flere farger. Dessuten ble vår kalender for 2006 en stor suksess, og vi håper å fortsette å produsere egne kalendre også i fremtiden. Kalenderne inneholder bilder med en historie bak; dyr som vi har hatt i vår forvaring. Inntektene fra salg av reklameartikler er et kjærkomment tilskudd til vår økonomi.
Vi har hatt stands på mange katteutstillinger, bl.a Strømmen Storsenter, Veitvethallen, Bekkelagshallen og Letohallen. I tillegg har vi hatt stand på Storo Senter (etter invitasjon fra senterledelsen) og på Ski Storsenter, og i Oslo Sentrum under Dyrenes Dag, Forsøksdyrenes Dag og Hjemløse Dyrs Dag. I november arrangerte vi en kastrerings-/steriliserings- og ID-merkingskapanje i samarbeid med veterinærer i Oslo og Akershus. Foreningen har også markert et "ja til sirkus uten dyr" og har i den forbindelse delt ut informasjonsmateriell under sirkuspremière i hovedstaden. Vi deltok også på Barnas Kulturfestival på Hellerudsletta, over to hele dager i juni. Et spennende arrangement hvor vi kommer i kontakt med mange flotte og dyrevennlige barn og ungdommer.
Når det gjelder den juridiske siden av dyrevern har vi i 2006 jobbet videre med den s.k. Hjelpeplikten etter §6 i Dyrevernloven. Dette ser ut til å bli en viktig sak for DOOA også i 2007. Videre har vi også i 2006 anmeldt mishandlings- og neglektsaker til politi og dyrevernnemnd.
Styret har bestått av 10 medlemmer samt en sekretær, men ett varamedlem trakk seg ut av styret på et relativt tidlig tidspunkt. Det har i 2006 vært avholdt ni styremøter. På den administrative siden har det på Hjelpesenterets hovedtelefon blitt besvart ca. 11.800 samtaler i 2006, dvs. gjennomsnittlig ca. 226 i uken. I tillegg kommer flere tusen henvendelser på mobiltelefon og ca 2000 besvarte henvendelser pr. e-post. Foreningens internettsider blir jevnlig oppdatert, og fungerer som en viktig formidler av informasjon i forbindelse med foreningens aktiviteter. Pga kapasitetsproblemer har vi dessverre ikke hatt anledning til å sende ut flere nyhetsbrev og kampanjeinformasjon pr e-post, men vi håper vi også vil få mulighet til å ta opp igjen denne viktige informasjonsdelen av vårt arbeide.
Også i år har det vært mye interesse for DOOA i media. Vi har figurert både i riksdekkende medier som bl.a. Aftenposten, Dagbladet, NRK, TV2, TV Norge, samt i lokale medier som TV Romerike, TV Follo, NRK Østlandssendingen, Østlandets Blad, Akershus Amtstidende, Nordstrands Blad, Indre Akershus Blad og Aften. Vi har ved to anledninger hatt besøk av studenter som har laget sin prosjektoppgave hos oss. Den ene gruppen var fra film/media linjen på Høgskolen i Lillehammer som resulterte i kortfilmen "Kattehjerte".
Vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre en innsats for dyr i nød til å bli aktive i foreningen! Kontakt oss gjerne på telefon 23 13 45 45, e-post post@dooa.no , eller besøk våre internettsider på www.dooa.no .
Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til alle som på bidrar til å gjøre noe for vår organisasjon. Dere utfører en uvurderlig innsats. At foreningen har så mange flinke mennesker som vil være med og dra lasset, er til stor inspirasjon. Takk for i fjor!
Oslo, februar 2007
Dyrebeskyttelsen Norge avd. Oslo og Akershus (DOOA) Styret

 

Personvern og cookies