Vilkår nettbutikk

For å handle i vår nettbutikk må du akseptere våre vilkår.

Aldersgrense:

 • Du MÅ være over 18 år.

Betalingsbetingelser:

 • Faktura netto pr. 10 dager
 • Via nettbank/DIBS – når det blir implementert

Leveringsbetingelser:

DOOA sender normalt ut bestilte varer innen 1 uke, men i enkelte hektiske perioder kan det ta noe lenger tid da alle jobber frivillig. I tillegg kommer tiden det tar for Posten Norge å håndtere forsendelsen. Vi sender ut varer via Posten Norge/Bring, og disse prisene varierer svært mye pr i dag avhengig av størrelse på forsendele, vekt og distanse. Dette gjør det svært vanskelig å beregne korrekt porto ved bestilling, vi har derfor valgt å innføre faste takster inntil videre. Porto og ekspedisjon kommer i tillegg til de oppsatte priser og belastes for tiden med følgende takster pr mottatt ordre:

 • Småordrer på kr. 100 = kr. 45 i porto og ekspedisjon
 • Ordre på kr. 100,01 – 199,99 = kr. 85 i porto og ekspedisjon
 • Ordre på kr. 200 – 499,99 = kr. 110 i porto og ekspedisjon
 • Ordre over kr. 500 = kr. 140 i porto og ekspedisjon

Ved ekstra tunge eller store forsendelser må vi forbeholde oss retten til å belaste ekstra porto for å unngå underskudd. Vi håper på forståelse for dette!

Vi forbeholder oss retten til å kreve et gebyr på kr. 250 for uavhentede pakker som kommer i retur, for å dekke Postens gebyrer samt våre egne administrasjonskostnader.

Dersom kunden benytter seg av sin angrerett vil kunden kun belastes med kostnaden ved å sende varen i retur, jr. angrerettloven § 15 og eget avsnitt om angreretten lenger ned på denne siden.

Reklamasjon

Kjøp fra oss omfattes av kjøpsloven på lik linje som alle andre varer og tjenester som selges. Nedenfor står et utdrag av kjøpsloven som informasjon om dine rettigheter som forbruker.

«Dersom mottatt vare har feil eller mangler kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag, heving eller erstatning) etter kjøpsloven, jfr kjl. § 30. Dette forutsetter imidlertidig at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok vare. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiften til tilbaketransport.»

Hele kjøpsloven kan leses her >>

Returbetingelser

All retur til Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus skal meldes på forhånd, det gjelder enten man benytter angreretten eller retur av andre årsaker. Retur kan meldes pr e-post post@dooa.no, pr post eller pr. telefon 23 13 45 45.

Viktig i forbindelse med retur:

 • Dersom påstått defekte varer viser seg ikke å være defekte likevel, vil varen returneres på kundens regning og kravet opprettholdes.

Angreretten

Angrefristens utgangspunkt:

Opplysninger ihht angrerettlovens kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er motatt ferdig utfylt med de opplysninger selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 7 og 9 nedenfor.

§ 7. Opplysninger før avtaleinngåelsen. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbruker har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

 • a. varens eller tjenestens viktigste egenskaper
 • b. de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inkl. alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
 • c. om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
 • d. alle vesentlige avtalevilkår, herunder betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
 • e. selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
 • f. tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

§9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse.

I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbruker råder over:

 • a. opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f
 • b. vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten
 • c. opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
 • d. vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er ubegrenset eller av mer enn ett års varighet
 • bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene snarest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

Oppgjør og returkostnader ved bruk av angreretten

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selger skal ha tilbake varen.

Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og «homeparties»). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnaden selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selgeren ihht avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Andre opplysninger

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter etter bl.a kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke.

Unntak fra og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke:

 • Dersom varen er brukt og ikke kan selges som ny.
 • Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.
 • Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
 • Varer som raskt forringes fysisk.

Angrerettloven av 1. desember nr. 105 2000

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt.

Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men den bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus sender alltid vårt angrerettskjema med varene, men skulle du allikevel ikke motta det kan du kontakte oss på telefon 23 13 45 45 eller  post@dooa.no og be om å få det tilsendt snarest mulig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertidig forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren ihht avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Personvern

Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus tar ditt personvern på alvor og vi bygger ikke opp personprofiler, dvs vi registrerer ikke persondata ut over det som er nødvendig for å levere din bestilling. Dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt med deg, vil dine personlige opplysninger aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre registere. Ved bestilling via våre internettsider godtar du at vi registrerer nødvendige opplysninger vi må ha for å utføre det du evt. bestiller, det være seg medlemskap, gave for skattefradrag, bestilling av varer, fjernadopsjon, og lignende. Alle kan til en hver tid kreve innsyn i de opplysningene vi har registrert om den enkelte. Alle kunder kan til en hver tid kreve å få rettet eller slettet registrerte persondata når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Kontakt om dette kan gjøres via e-post, telefon eller brev.

 

Personvern og cookies